Brunei Tours

#

 

giay-people-in-vietnam   Giáy Denomination: Giáy.Other names: Nhắng, Giẳng, Sa Nhân. Pu- Nắm, Chủng Chá, Pầu Thin.Small local group: Pu Nà (Cùi Chu or Quý Châu)...
san-chay-people-in-vietnam Sán Chay Denomination: Sán Chay.Other names: Mán, Cao Lan-Sán Chỉ, Sơn Tử, Hờn Bạn, Hờn ChùngSmall local group: Cao Lan and Sán ChiPopulation: 147,000...
nung-people-in-vietnam Nùng Denomination: Nùng Small local group: Nùng Khèn Lài, Nùng Giang, Nùng An, Nùng Inh, Nùng Lòi, Nùng Phàn Sình, Nùng Cháo, Nùng Ọuý Rịn, Nùng Xuồng,...
thai-people-in-vietnam   Thái Denomination: Thái. Other name: Táy Small local groups: Táy Khao, (White Thái), Táy Đăm (Black Tliái), Táy Chiềng or Táy Mương (Hàng...
tay-people-in-vietnam Tày Denomination: Tày. Other name: Thổ Small local group: Phén, Thu Lao, Pa Dí, Ngạn Population: Over 1,500,000 Language: Tày-Thái Area of habitation:...
o-du-people-in-vietnam ơ-đu Denomination: ơ-đu. Other name: Tày Hạt Population: 300 Language: Môn-Khmer Area of habitation: Tương Dương district, Nghệ An province where the...